Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Strafrecht, Jeugdstrafrecht & Jeugdrecht

Onder strafrecht vallen overtredingen en misdrijven. Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld, zoals door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen. Een misdrijf is ernstiger van aard zoals fraude, mishandeling en seksueel misbruik.

Een strafrechtadvocaat is een advocaat die is gespecialiseerd in het strafrecht. Het advies is om een advocaat in te schakelen op het moment dat u wordt verdacht van een strafbaar feit. De verklaring die u aflegt bij de politie gaat een belangrijke rol spelen in het verdere verloop van de strafzaak. Een advocaat kan u daarbij ondersteunen en u adviseren over de juridische onderdelen van een verdenking. Wij kunnen u bijstand verlenen tijdens een OM-zitting, bijstand tijdens de zitting bij de rechter maar ook gedurende het proces kunnen we de rechtbank verzoeken om uw ingevorderde rijbewijs terug te geven, of uw inbeslaggenomen goederen.

Indien u wordt aangehouden door de politie dan krijgt u een advocaat toegewezen die op het  

piketrooster staat vermeld. Het is goed mogelijk dat u een piketadvocaat krijgt, die onervaren is of u krijgt een piketadvocaat die, strafrecht er een beetje bij doet, waardoor u een nadelige verklaring aflegt. De aanwezigheid van een strafrechtadvocaat tijdens het verhoor bij de politie kan invloed hebben tussen een latere veroordeling of een vrijspraak, of een eventueel sepot van de strafzaak. Neem contact met ons op zodra u vermoedt dat u wordt aangehouden of wanneer u een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor van de politie ontvangt.

Zoals aangegeven staan wij u ook bij in een OM-zitting. Dat is een buitengerechtelijke manier van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Het is natuurlijk een bijzondere constructie dat het OM u verdenkt van een strafbaar feit en het OM u ook eventueel kan veroordelen. Kortom, laat u door een gespecialiseerde advocaat bijstaan tijdens een OM-zitting zodat u niet ten onrechte wordt bestraft of bijvoorbeeld een te hoge straf opgelegd krijgt. De ervaring leert namelijk dat veel mensen geneigd zijn een strafbeschikking te accepteren om maar van de vervolging af te zijn. Laat u daarom goed adviseren en bijstaan door één van onze advocaten.

Als u een dagvaarding heeft ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof dan kan het gaan om een zitting bij de politierechter, de meervoudige kamer van de rechtbank of het gerechtshof. Bij een zitting of een inhoudelijke behandeling is het raadzaam dat u ter terechtzitting wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat zal o.a. het strafdossier opvragen en deze met u bespreken. Een eventueel verzoek tot schadevergoeding proberen te weerleggen, onderzoekswensen formuleren zoals het horen van getuigen, nader medisch onderzoek en rapportages opvragen. Tot slot is het van belang dat er samen een strategie wordt besproken zodat het beste resultaat behaald kan worden.

Tijdens het strafproces kan uw rijbewijs in verkeerszaken ingevorderd zijn. Uiteraard wilt u uw rijbewijs het liefste zo snel mogelijk terug. Het is raadzaam dat u een gespecialiseerde advocaat inschakelt. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen. Het is daarbij goed om te weten dat u maar één kans heeft om uw rijbewijs voor de zitting terug te krijgen en dat u er derhalve goed aan doet om dit verzoek door één van onze advocaten op te laten stellen of op de inhoud te laten beoordelen. Ditzelfde geldt voor de zaken die de politie in beslag heeft genomen. Politie en justitie mogen beslag leggen op uw bezittingen met het oog op de waarheidsvinding, conservatoir beslag om uw vermogen veilig te stellen voor een latere ontnemingsvordering, of omdat de zaak later zal worden vernietigd zoals drugs, wapens e.d. Wanneer beslag te lang duurt of onterecht is, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Indien u een klaagschrift wenst in te dienen doet u er verstandig aan om deskundige rechtsbijstand in te schakelen van één van onze advocaten.

AMBT Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Wij staan u bij in elke fase van het strafproces, van bijstand bij het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze strafrechtadvocaten staan verdachten in heel Nederland bij.

Indien kinderen door het Openbaar Ministerie verdacht worden van een strafbaar feit en het OM de zaak voor de rechter brengt, zijn de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing. Deze regels wijken op bepaalde onderdelen af van de regels van het gewone strafrecht en gaan onder andere over de rol van u als ouder en die van de advocaat.

Uw kind krijgt in de strafzaak meestal een advocaat toegewezen door de rechtbank maar dat is vaak op het moment dat er door het OM wordt gedagvaard. Het is beter om op voorhand een advocaat te benaderen zodat u, bijvoorbeeld een verzoek kunt richten aan het OM, om de zaak te seponeren.

De hoofdregel is; dat de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing zijn wanneer uw kind wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit toen hij/zij tussen de 12 en 18 jaren oud was. Dat betekent dat een kind onder de 12 jaren dus niet strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, heeft uw kind eerst met de politie en het OM te maken. Uw kind kan aangehouden worden en door de politie worden verhoord, waarbij uw kind recht heeft op een piketadvocaat. Bij aanhouding van minderjarigen is bijstand van een advocaat verplicht. Indien uw kind wordt uitgenodigd voor verhoor, dient uw kind de bijstand van een advocaat te betalen wat natuurlijk geen enkel kind kan. Om die reden staan wij uw kind geheel gratis bij indien uw kind wordt uitgenodigd voor een verhoor op een politiebureau. De wet maakt dit bijzondere onderscheid misschien maar wij van AMBT Advocaten niet.

Indien uw kind wordt verdacht van een ernstig feit en er een vordering tot bewaring wordt verzocht zal de rechter altijd onderzoeken of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden kan worden geschorst of dat er alternatieven beschikbaar zijn zoals huisarrest of nachtdetentie. Een jongere wordt zo weinig mogelijk in voorlopige hechtenis vastgezet en het streven is om deze zo kort mogelijk te laten duren. Het is van belang dat u een advocaat krijgt die hierop toeziet en voor uw kind tijdig een verzoek indient.

Indien de officier van justitie beslist dat de zaak van uw kind voor de rechter komt dan ontvangt uw kind van het OM een dagvaarding. Uw kind ontvangt deze op het adres waar hij/zij staat ingeschreven of verblijft. In de dagvaarding staat waar en wanneer de zaak van uw kind door de rechter op een zitting wordt behandeld. Wanneer uw kind een dagvaarding ontvangt krijgt hij/zij een advocaat toegevoegd. Dit betekent dat uw kind hier niets voor hoeft te betalen.

AMBT Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Wij staan u bij in elke fase van het strafproces, van bijstand voor het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. Neem tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Onze strafrechtadvocaten staan kinderen in heel Nederland bij. Ons advies is wel om zo vroeg mogelijk een jeugdstrafrechtadvocaat in te schakelen, zodat wij het OM kunnen verzoeken om, bijvoorbeeld, een (beleids)sepot, verwijzing naar HALT, mediation, of aansturen op een leerstraf. Over het algemeen geldt dat kinderen zo spoedig mogelijk moeten weten waar ze aan toe zijn.

Behalve het jeugdstrafrecht is het ook mogelijk dat uw kind in het civiele recht gesloten geplaatst wordt. De kinderrechter kan van mening zijn dat de zorgen over uw kind zo ernstig zijn, dat het beter is als het kind uit huis wordt geplaatst. In de regel komt uw kind dan terecht in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp, ook wel een jeugdinstelling genoemd. Een accommodatie voor gesloten jeugdhulp is een instelling waar men niet zelfstandig naar buiten mag gaan. De deuren gaan letterlijk op slot.

Een machtiging gesloten jeugdhulp kan aan de orde komen indien uw kind onder toezicht is gesteld, de voogdij van een jeugdige berust bij een gecertificeerde instelling of indien de wettelijke vertegenwoordiger instemt met de opneming en het verblijf. De kinderrechter kan de machtiging afgeven voor maximaal één jaar (in de praktijk is dit meestal voor zes maanden). De machtiging kan telkens met maximaal één jaar worden verlengd. De behandeling moet zo kort als mogelijk zijn.

Het verzoek tot het verlenen van een gesloten machtiging kan worden ingediend door het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft, of door de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie of de gecertificeerde instelling. Vervolgens zal er een zitting plaatsvinden waarbij de kinderrechter het verzoek zal behandelen. Voor deze zitting worden het kind, zijn/haar advocaat opgeroepen, de ouders/verzorgers en de verzoekende partij. Nadat iedereen gehoord is, neemt de kinderrechter een beslissing over het verzoek tot het verlenen van een reguliere machtiging gesloten jeugdhulp. In sommige gevallen kan een zitting niet worden afgewacht. De wet kent daarom aan de kinderrechter de mogelijkheid toe om een spoedmachtiging te verlenen, indien een machtiging niet kan worden afgewacht. In algemene zin betekent dat, dat de situatie zodanig ernstig moet zijn, dat er niet kan worden afgewacht en dat er direct moet worden ingegrepen. Een spoedmachtiging wordt verleend voor de duur van ten hoogste vier weken. Binnen deze termijn moet een zitting worden gepland waar alle betrokken partijen voor worden uitgenodigd. De kinderrechter zal dan beoordelen of de spoedmachtiging op de juiste gronden is verleend, en of er aanleiding is de machtiging te beëindigen. Meestal zal op deze zitting ook een verzoek aan de orde zijn voor het verlenen van een (reguliere) machtiging gesloten jeugdhulp.

Wanneer de kinderrechter vindt dat het niet goed gaat met uw kind en er sprake is van ernstige opgroei- en/of opvoedingsproblemen, dan kan de kinderrechter een ‘machtiging gesloten plaatsing’ afgeven. Dat betekent dat de minderjarige in een jeugdzorginstelling geplaatst wordt. Dit is een beslissing die veel indruk maakt en niet lichtzinnig mag worden gegeven. Daarom dient er altijd een advocaat te zijn die uw kind in deze procedure bijstaat.

Zowel in het jeugdstrafrecht als in het jeugdrecht wordt er een advocaat toegewezen door de rechtbank. Deze advocaat komt op voor de rechten van het kind. Uw kind heeft het recht om een eigen advocaat te kiezen. Wanneer uw kind gesloten wordt geplaatst en moet verschijnen voor de kinderrechter dan is het in ieder geval goed om te weten dat uw kind hier niets voor hoeft te betalen.

Het is belangrijk dat uw kind bij wordt gestaan door een advocaat die ervaring heeft met deze procedures. AMBT Advocaten heeft deze ervaring in huis en wij zijn volledig op de hoogte van de geldende voorwaarden en redenen om deze ingrijpende beslissing te mogen nemen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind precies begrijpt waar het over gaat en waar hij/zij aan toe is. Het is belangrijk dat er uitgebreid de tijd wordt genomen voor uw zoon of dochter waarbij één van onze advocaten hem/haar in de hele procedure zal begeleiden. Te allen tijde zoeken we het kind in de jeugdzorginstelling op om de zaak daar met hem/haar door te spreken. Ditzelfde geldt voor een eventuele procedure voor de verlenging van een machtiging plaatsing in een jeugdzorginstelling of een voorwaardelijke machtiging.