Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Jeugdrecht

Behalve het jeugdstrafrecht is het ook mogelijk dat uw kind in het civiele recht gesloten geplaatst wordt. De kinderrechter kan van mening zijn dat de zorgen over uw kind zo ernstig zijn, dat het beter is als het kind uit huis wordt geplaatst. In de regel komt uw kind dan terecht in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp, ook wel een jeugdinstelling genoemd. Een accommodatie voor gesloten jeugdhulp is een instelling waar men niet zelfstandig naar buiten mag gaan. De deuren gaan letterlijk op slot.

Een machtiging gesloten jeugdhulp kan aan de orde komen indien uw kind onder toezicht is gesteld, de voogdij van een jeugdige berust bij een gecertificeerde instelling of indien de wettelijke vertegenwoordiger instemt met de opneming en het verblijf. De kinderrechter kan de machtiging afgeven voor maximaal één jaar (in de praktijk is dit meestal voor zes maanden). De machtiging kan telkens met maximaal één jaar worden verlengd. De behandeling moet zo kort als mogelijk zijn.

Het verzoek tot het verlenen van een gesloten machtiging kan worden ingediend door het college van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft, of door de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van justitie of de gecertificeerde instelling. Vervolgens zal er een zitting plaatsvinden waarbij de kinderrechter het verzoek zal behandelen. Voor deze zitting worden het kind, zijn/haar advocaat opgeroepen, de ouders/verzorgers en de verzoekende partij. Nadat iedereen gehoord is, neemt de kinderrechter een beslissing over het verzoek tot het verlenen van een reguliere machtiging gesloten jeugdhulp. In sommige gevallen kan een zitting niet worden afgewacht. De wet kent daarom aan de kinderrechter de mogelijkheid toe om een spoedmachtiging te verlenen, indien een machtiging niet kan worden afgewacht. In algemene zin betekent dat, dat de situatie zodanig ernstig moet zijn, dat er niet kan worden afgewacht en dat er direct moet worden ingegrepen. Een spoedmachtiging wordt verleend voor de duur van ten hoogste vier weken. Binnen deze termijn moet een zitting worden gepland waar alle betrokken partijen voor worden uitgenodigd. De kinderrechter zal dan beoordelen of de spoedmachtiging op de juiste gronden is verleend, en of er aanleiding is de machtiging te beëindigen. Meestal zal op deze zitting ook een verzoek aan de orde zijn voor het verlenen van een (reguliere) machtiging gesloten jeugdhulp.

Wanneer de kinderrechter vindt dat het niet goed gaat met uw kind en er sprake is van ernstige opgroei- en/of opvoedingsproblemen, dan kan de kinderrechter een ‘machtiging gesloten plaatsing’ afgeven. Dat betekent dat de minderjarige in een jeugdzorginstelling geplaatst wordt. Dit is een beslissing die veel indruk maakt en niet lichtzinnig mag worden gegeven. Daarom dient er altijd een advocaat te zijn die uw kind in deze procedure bijstaat.

Zowel in het jeugdstrafrecht als in het jeugdrecht wordt er een advocaat toegewezen door de rechtbank. Deze advocaat komt op voor de rechten van het kind. Uw kind heeft het recht om een eigen advocaat te kiezen. Wanneer uw kind gesloten wordt geplaatst en moet verschijnen voor de kinderrechter dan is het in ieder geval goed om te weten dat uw kind hier niets voor hoeft te betalen.

Het is belangrijk dat uw kind bij wordt gestaan door een advocaat die ervaring heeft met deze procedures. AMBT Advocaten heeft deze ervaring in huis en wij zijn volledig op de hoogte van de geldende voorwaarden en redenen om deze ingrijpende beslissing te mogen nemen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind precies begrijpt waar het over gaat en waar hij/zij aan toe is. Het is belangrijk dat er uitgebreid de tijd wordt genomen voor uw zoon of dochter waarbij één van onze advocaten hem/haar in de hele procedure zal begeleiden. Te allen tijde zoeken we het kind in de jeugdzorginstelling op om de zaak daar met hem/haar door te spreken. Ditzelfde geldt voor een eventuele procedure voor de verlenging van een machtiging plaatsing in een jeugdzorginstelling of een voorwaardelijke machtiging.