Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Sociaal zekerheidsrecht, sociale voorzieningen

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen waarop mensen in Nederland aanspraak kunnen maken. Het zorgt ervoor dat mensen bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben waaronder bijvoorbeeld de bijstandsuitkering. Nederland is een verzorgingsstaat maar toch komen wij vaak schrijnende zaken tegen waarbij het menselijke aspect niet meer op de voorgrond staat.

indien bijvoorbeeld gemeenten of het UWV een uitkeringsaanvraag afwijzen, uitkeringen intrekken, maatregelen of boetes opleggen, kunnen wij voor u bezwaar maken. En mocht het nodig zijn, dan schakelen we de rechter in. Indien u onzeker bent of u ergens recht op heeft dan kunnen wij u adviseren over de wet- en regelgeving.

Het Sociale Zekerheidsrecht omvat bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Participatiewet. Voor de goede orde zal hieronder kort uiteengezet worden wat dit inhoudt. Zo kunt u terugvallen op de WW indien u uw baan bent kwijtgeraakt; indien u geen werkgever heeft maar ziek bent kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ZW; indien u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt valt u onder de AOW; werknemers die na 104 weken ziekte minder of helemaal niet meer kunnen werken, kunnen een WIA-uitkering krijgen; en tot slot indien u geen of onvoldoende inkomen genereert om in uw noodzakelijke levensonderhoud te voorzien; dan heeft u in principe recht op bijstand in het kader van de Participatiewet.

Met sociale voorzieningen wordt onder meer gedoeld op regelingen over huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Deze worden toegekend door de Belastingdienst en regelmatig komt het voor dat burgers buiten hun schuld opeens veel toeslag moeten terugbetalen. Verder valt bijvoorbeeld persoonsgebonden budget ook onder de sociale voorzieningen. Hierbij kan het gaan om de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Vaak heeft u dan te maken met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Zorgkantoor en gemeenten.

Ons sociale zekerheidsstelsel is niet alleen uniek, maar ook ingewikkeld en altijd in beweging want niet alleen de wet- en regelgeving zijn uitgebreid, er zijn ook nog eens verschillende instanties die zorgen voor de uitvoering ervan. Het is dan ook goed mogelijk dat u allerlei vragen hebt.

Bij AMBT Advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van de vele wetten, richtlijnen en verdragen op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Wij zijn thuis in de complexe systematiek van dit rechtsgebied en beantwoorden graag uw vragen op het terrein van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO), de Algemene Ouderdomswet (AOW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong).

Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin adviseren en bijstaan. Wij zijn specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en staan u bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de rechtbank. Zo nodig voeren wij een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep voor u.