Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht is het nemen van een besluit door een bestuursorgaan. Zo’n besluit raakt de aanvrager van een besluit, maar vaak ook zogenaamde derde belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld protest door omwonenden). Iedere belanghebbende kan, als hij het niet eens is met de inhoud van een besluit, daartegen een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan indienen.

De ervaring leert dat een bezwaarschrift in veel gevallen ongegrond verklaard wordt zodat de stap naar de rechter gezet moet worden. Hiertoe dient er een beroepschrift in te worden gediend bij de rechtbank. Daarna kan er eventueel hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tijdens de bezwaarprocedure, maar ook de  

beroepsprocedure kan er zo nodig een verzoek tot voorlopige voorziening aan de rechter worden gevraagd. Dit is een tijdelijke beslissing totdat er in de hoofdzaak is beslist.

In het bestuursrecht worden besluiten genomen die soms ingrijpende gevolgen kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld, de situatie waarbij een bestuursorgaan uw exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Wellicht is er sprake van een overheidsbesluit waarin uw belangen als ondernemer of omwonende niet zijn meegenomen of, waarbij uw verzoek voor subsidie, planschade of handhaving is afgewezen.

Voordat de bestuursrechter het besluit zal toetsen, krijgt de overheid de kans om het besluit te heroverwegen in bezwaar. Het is daarbij van belang dat u in een vroeg stadium actie onderneemt door ons kantoor in te schakelen. We streven ernaar om tot een compromis te komen die past binnen het beleid van het bestuursorgaan en binnen de door u geschetste kaders. U kunt hierbij denken aan de haalbaarheid van bouwplannen, bestemmingsplanvoorbereiding en bestemmingsplanprocedures, bouwprojecten, nadeelcompensatie en planschade, ondersteuning bij het opleggen van een bestuurlijke boete, last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang en tot slot (Europese) subsidietrajecten.

Het is niet verplicht om voor de procedures van bezwaar en beroep een advocaat in te schakelen. Wel is het verstandig, mede gelet op een aantal formele valkuilen. Er dient in ieder geval bezwaar en beroep aangetekend worden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Na verloop van deze termijn zonder bezwaar of beroep aan te tekenen komt het besluit rechtens en definitief vast te staan. Indien de geldende termijn verstrijkt zonder dat er een beslissing is genomen door het bestuursorgaan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Ontvangt u dan binnen twee weken nog geen beslissing, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren en kunt u rechtstreeks naar de rechtbank om een beslissing af te laten dwingen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Bij AMBT Advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrecht. Wij zijn thuis in de complexe systematiek van dit rechtsgebied en kunnen u daaromtrent adviseren. Indien u het niet eens bent met een beslissing van het bestuursorgaan, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. Wij staan u bij in de bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan en de beroepsprocedure bij de rechtbank. Zo nodig voeren wij een hoger beroepsprocedure bij de Raad van State voor u.