Betrouwbaarheid & Betrokkenheid

Dé sleutelwoorden voor een goede samenwerking.

Adoptie

Adoptie is het proces waarbij een kind wordt opgenomen in een ander gezin en waarbij de juridische banden tussen het kind en zijn of haar biologische ouders worden verbroken. De adoptieouders (ook wel ‘wensouders’ genoemd) zijn vanaf dit moment de (juridische) ouders van het kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

De wetgeving omtrent adoptie is mede geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Zo bepaalt artikel 1:228 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek dat een van de voorwaarden voor adoptie is dat het kind op de dag van het eerste verzoek minderjarig is. Dit is echter niet zonder meer een breekpunt. De Nederlandse wetgeving wordt namelijk sterk bepaald door Europese wet- en regelgeving. Zo geeft artikel 8 EVRM een recht op eerbiediging van gezins- of familieleven. Onder bijzondere omstandigheden kan op basis van dit artikel adoptie worden uitgesproken ten aanzien van een meerderjarige. Zo dient er een zwaarwegend belang te zijn bij het vestigen van een familierechtelijke betrekking, en ook bij de juridische bevestiging van de emotionele band die de meerderjarige met de wensouder heeft.

Kwesties met betrekking tot adoptie worden voorgelegd aan de rechtbank. Zo zal er een verzoekschrift opgesteld moeten worden. In dit processtuk wordt de situatie omschreven en zal de rechter worden verzocht om adoptie uit te spreken. Een beëindiging van adoptie dient ook worden voorgelegd aan de rechtbank.

Ambt Advocaten beschikt over gedegen kennis en ervaring omtrent adoptie. Graag helpen wij u bij juridische vraagstukken en procedures die betrekking hebben met het adoptierecht.